Pridružite nam se na 2. Regionalnom modulu o kulturi i politikama sećanja

Svrha i cilj obrazovnog modula


Cilj trodnevnog obrazovnog modula je da učesnicima/ama pruži uvid u društvene funkcije sećanja i zaboravljanja, njihove povezanosti sa različitim oblicima savremenog i istorijskog nasilja, pitanjima identiteta i politika identiteta, kao i načinima na koji se povezuju lično i javno, individualno i društveno. Učesnici/ce će imati priliku da dobiju znanje i dublje razumevanje povezanosti različitih reprezentacija događaja iz prošlosti sa aktuelnim društvenim procesima i postojećom društvenom realnošću.


S obzirom na selektivnu i tendencioznu prirodu sećanja, u fokusu obrazovnog modula će biti kako određeni načini reprezentacije istorijskih događaja korespondiraju sa društvenim (ideološkim, političkim, ekonomskim, kulturnim) kontekstom, uobličavajući određenu kulturu sećanja. Sećanju će se pristupati kao društvenim praksama, pa će posebna pažnja biti posvećena “radu sećanja” i načinima na koji ljudi učestvuju u činovima pamćenja i zaboravljanja, kao i kako u njima kolektivno učestvuju kroz različite društvene institucije. 


Teme 

Pored generalnog uvoda u kategorijalni aparat studija sećanja, fokus modula će biti na kritičkom promišljanju aktuelnih politika sećanja u Srbiji i regionu, funkcija koje one imaju u današnjici i njihovoj povezanosti sa širim evropskim i globalnim kontekstom. Teme koje će biti pokrivene ovim modulom ticaće se kulture i politika sećanja, društvenih funkcija sećanja i zaboravljanja, uloge sećanja u konstrukcijama kolektivnog identiteta (posebno nacionalnog), narativa, konstruktivnih i destruktivnih modela odnosa prema prošlosti, politika i praksi memorijalizacije sa osvrtom na Srbiju, region i evropska iskustva. Pažnja će biti posvećena i različitim načinima na koji se može pristupati u istraživačkom i metodološkom smislu. 

Pristup i metodologija obrazovnog modula


Kako se proučavanjem kolektivnog sećanja bave različite discipline (istorija, istorija umetnosti, antropologija, arheologija, psihologija, sociologija, filozofi¬ja, politologija, studije kulture i roda, postkolonijalne studije i tako dalje), u izvođenju obrazovnog modula uz interdisciplinarni pristup, koristiće se kombinacija teorijskih inputa i različitih metoda interaktivnog rada (poput plenarnih dikusija, rada u malim grupama, iskustvenih vežbi, analize video i pisanih materijala i filmskih i video projekcija). 


Učesnici/ce će se podsticati na ne samo kritičko promišljanje postojećih praksi memorijalizacije, već i na traganje i definisanje novih, alternativnih pristupa. 


Kome je namenjen?


Poziv je otvoren za građane/ke iz Srbije, BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Kosova koje ove teme zanimaju i već imaju nekakvo predznanje iz ovih oblasti (studenti/kinje dodiplomskih i postdiplomskih studija, istraživači/ce, aktivisti/kinje, radnici/ce NVO (posebno omladinske).


Odabir učesnika/ca obrazovnog modula rukovodiće se uspostavljanjem rodne i geografske ravnoteže. Prednost u procesu selekcije imaće osobe koji dolaze iz malih sredina i pripadnici/ce različitih manjinskih/marginalizovanih grupa.


Napominjemo da je prisustvo na svim radionicama obavezno. Program se održava na BHS jezicima.

 

Kako se prijaviti?

 

Do 05.06.2023. popunite online prijavu. Najkasnije do 10.06. bićete obavešteni/e o rezultatima konkursa.