Prateći katalog izložbe i publikacija "Spašavanje Srbije: američka misija i epidemija tifusa u Srbiji": Publikacija

 

Izdavač: Centar za primenjenu istoriju

Autor publikacije: Milovan Pisarri

Dizajn i prelom: Vladimir Opsenica